دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز60 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتزمستان 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه اول مهر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام