دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک HSE120 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز60 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام