دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره کنترل و ابزار دقیق 120 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین) 90 ساعت نیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ 138 ساعت نیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند 144 ساعت نیمه اول تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام