دوره های آموزشی پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان156 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره عمومي شير آلات صنعتي18 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره