دوره های آموزشی پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان156 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ160 ساعتنیمه دوم دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره عمومي شير آلات صنعتي18 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره