دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار84 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره جامع پمپ48 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جامع کمپرسور، فن و بلوئر و توربین48 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره