دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار84 ساعتنیمه دوم مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام