تاییدیه پرداخت

از پرداخت شما متشکریم.
ثبت نام شما در دوره مورد نظر قطعی شد؛ واحد آموزش با شما در تماس خواهند بود.