دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول تیر تکمیل ظرفیت ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام