درباره MeM گزارش عملکرد سوابق دوره ها

سوابق برگزاری دوره ها

پست الکترونیکی چاپ PDF

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری
سال 1395
123 تربیت کارشناس حفاظت و رله فصل زمستان
122 تربیت کارشناس تابوهای الکتریکی
فصل زمستان
121
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل زمستان
120
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل زمستان
119
تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل پاییز
118
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی فصل پاییز
117
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل پاییز
116
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز
115
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی
فصل تابستان
114
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap فصل تابستان
113
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل تابستان
112
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل تابستان
111
تربیت کارشناس پست های فشارقوی
فصل تابستان
110 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل تابستان
109
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل تابستان
108
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل تابستان
107
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی فصل بهار
106
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل بهار
102 تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل بهار
104
تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل بهار
سال 1394
103
تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی
فصل زمستان
102 تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap
فصل زمستان
101
تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل زمستان
100
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل زمستان
99
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل زمستان
98
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل زمستان
97 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل پاییز
96
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل پاییز
95
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل پاییز
94
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل پاییز
93
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap فصل پاییز
92
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل پاییز
91
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز
90
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل تابستان
89
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل تابستان
88
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل تابستان
87
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل تابستان
86
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل تابستان
85 تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل بهار
84 تربیت کارشناس طراحی پلنت های با استفاده از نرم افزارEtap فصل بهار
83
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی
فصل بهار
82
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل بهار
81
تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل بهار
80
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل بهار
79 تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل بهار
78 تربیت کارشناس پایپینگ
فصل بهار
سال 1393
77 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل زمستان
76
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل زمستان
75
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل زمستان
74
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل زمستان
73
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل زمستان
72
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل زمستان
71 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-رایگان
فصل پاییز
70
آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
فصل پاییز
69
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل پاییز
68 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل پاییز
67
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل پاییز
66
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل پاییز
65
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل پاییز
64
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap فصل پاییز
63
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل پاییز
62
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز
61 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل تابستان
60
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap
فصل تابستان
59
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل تابستان
58
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل تابستان
57
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل تابستان
56
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل تابستان
55
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل تابستان
54 تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل بهار
53 تربیت کارشناس طراحی پلنت های با استفاده از نرم افزارEtap فصل بهار
52
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی
فصل بهار
51
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل بهار
50
آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
فصل بهار
49
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل بهار
48 تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل بهار
47 تربیت کارشناس پایپینگ
فصل بهار
سال1392
46 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل زمستان
45
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل زمستان
44
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل زمستان
43
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل زمستان
42
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap فصل پاییز
41
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل پاییز
40
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز
39 تربیت کارشناس کنترل و ابزاردقیق
فصل تابستان
38
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزارEtap
فصل تابستان
37
تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل تابستان
36
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل تابستان
35
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل تابستان
34
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل تابستان
33
تربیت کارشناس پایپینگ
فصل تابستان
32 تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل بهار
31 تربیت کارشناس طراحی پلنت های با استفاده از نرم افزارEtap فصل بهار
30
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی
فصل بهار
29
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل بهار
28
تربیت کارشناس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
فصل بهار
27
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار
فصل بهار
26 تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل بهار
25 تربیت کارشناس پایپینگ
فصل بهار
سال 1391
24 تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار فصل زمستان
23
تربیت کارشناس طراحی فرآیند فصل زمستان
22
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل زمستان
21
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل زمستان
20
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل زمستان
19
تربیت کارشناس طراحی فرآیند فصل پاییز
18
تربیت کارشناس حفاظت و رله
فصل پاییز
17
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز
16
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل پاییز
15 تربیت کارشناس پایپینگ
فصل پاییز
14 تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی
فصل تابستان
13 تربیت کارشناس طراحی پلنت های با استفاده از نرم افزارEtap فصل تابستان
12
تربیت کارشناس پایپینگ فصل تابستان
11
تربیت کارشناس طراحی فرآیند
فصل بهار
10
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل بهار
9
تربیت کارشناس حفاظت و رله فصل بهار
8 تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی
فصل بهار
7 تربیت کارشناس پایپینگ
فصل بهار
سال 1390
6 تربیت کارشناس پایپینگ فصل زمستان
5
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی فصل زمستان
4
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل زمستان
3
تربیت کارشناس حفاظت و رله فصل زمستان
2 تربیت کارشناس طراحی فرآیند فصل زمستان
1 تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی فصل پاییز

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مطالب دوره.