درباره MeM گزارش عملکرد گزارش آماری (کیفی)

گزارش آمار کیفیت دوره های آموزشی

پست الکترونیکی چاپ PDF

گزارش آماری کیفیت دوره ها و کیفیت تدریس اساتید

Survey-94

Survey-93 Survey-92

Sale-91

 

Sale-90

 

Sale-89

 

Sale-88

 

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه مدارک، نقشه ها، نرم افزارها و  جزوات مرتبط با دوره ها جهت کاربردی تر نمودن دوره.