درباره MeM معرفی موسسه چارت سازمانی MeM

چارت سازمانی موسسه تعالی دانش شریف (MeM)

پست الکترونیکی چاپ PDF

Organization Chart

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.